21 Temmuz 2017 Cuma

687 Sayılı KHK Getirilen Prim Teşvikinin Kapsamı Genişletildi

09 Şubat 2917 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni prim teşviki ve Gelir Vergisi desteği getirilmişti. Daha sonra, istihdamın artırılması amacıyla, bu teşvikinin uygulama kapsamı 06/07/2017 tarihinde yayımlanan 2017/24 sayılı Genelge ile usul ve esaslar yeniden düzenlemiş ve işverenlere kolaylıklar sağlanmıştır.

Teşvik kapsamındaki işçiler için kriterler esnetildi, hem de 2017 yılında yeni açılan işyerleri için teşvik miktarı arttığı gibi, ev hizmetlileri ve mevsimlik işçilerde kapsama dahil edildi.

Teşvikten Yararlanmak İçin;

Sigortalı Yönünden;
 • ·  01/06/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • ·  Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 • ·  Sigortalının işe girdiği tarihten önceki son üç aylık sürede 10 günden fazla 5510/4-1-a ve 4/1-c kapsamında çalıştırılan sigortalı olmaması gerektiği,

İşveren Yönünden;
 • ·   Özel sektör işverenine ait olması,
 • ·   Sigortalının,2016/12.aya ait Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 • ·   Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • ·   Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • ·   Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigorta primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
 • ·   Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da bildirdiği sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı, yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,


Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

Kapsam Dışı Olanlar;
 • ·  5335/30-2.fıkra kapsamına giren kurum ve kuruluşlar,(Kamu emekli memuru)
 •     2886 ve 4734 sayılı Kanunlar ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,

 • ·  Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
 • ·  Yurt dışında çalışan sigortalılar,


01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arasında tescil edilen işyerleri

2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 2016 Aralık ayında Kuruma bildirim yapılmış olamayacağından,2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde,01.06.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanabilecektir.

Teşvik Süresi;

Teşvik, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Alt İşverenler;

Alt işverenler de bu destekten yararlanacaktır.2016 Aralık ayı sigortalı sayısı ile ortalama sayısının hesabında alt işverenlerce bildirilen sigortalı sayısı da dikkate alınır.

Teşvikin SGK Primleri Üzerinden Uygulanması;

Teşvikin SGK üzerinden uygulaması asgari ücret üzerinden hesaplanarak yapılacak. Burada dikkate alınacak şey sigortalının aylık prim ödeme gün sayısı olacaktır. Formülü;
Sigortalının Aylık Prim Ödeme Gün Sayısıx22,22 TL
Sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak ve bu tutarlar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır.
Örneğin;
30 prim günü olduğunda;
(1.777,5/30)x30x%34,5                 =613,24 TL  (687 Sayılı Kanundan Doğan İşsizlik İndirimi)
666,60 (Toplam Teşvik)-613,24 TL  =53,36 TL (687 Sayılı Kanundan Doğan Prim İndirimi)

Teşvikin Gelir Vergisi Üzerinden Hesaplanması;

Sigortalı işe alındığı tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere,ücretlinin;2017 yılında uygulanan ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.
Örneğin;
Teşvikten yararlanacak işçi 01.07.2017 tarihinde işe girdi. Temmuz ayı için 30 prim günü var. Ücretinin 3.000 TL olduğunu varsayalım.
Ücreti ne olursa olsun vergi desteği asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.
Personel Temmuz ayında tam çalıştığında;
30 prim gün üzerinden;
Brüt Ücret                           1.777.50
SGK İşçi Primi                        248,85
İşsizlik İşçi Primi                      17,78
GV Matrahı                         1.510,88
GV                                        226,63
AGİ                                       133,31
Destek Tutarı                         93,32

Ev Hizmetlerine Destek;

Ev hizmetlileri çalışanlarına son 3 ay içerisinde en fazla 10 gün sigortalılığı varsa teşvikten yararlanabilecekler. Dolayısıyla yalnızca ticaretle uğraşan işverenlere değil ,ay zamanda ev sahibi işverenleri de teşvikten yararlanacaklardır.

Yeni İşyerlerine Destek;

Teşvikteki en önemli değişiklik, işyerlerini 2017 yılında yeni açanlara olacaktır.2017 yılında Haziran öncesinde işyerlerini açan işverenler teşvikten ancak 3 ay sonra yararlanabiliyorlardı. Yapılan değişiklik sonrası işverenler teşvikten yararlanmak için 3 ayın geçmesini beklemeden hemen yararlanabilecekler.

Mevsimlik Çalışana Destek;

Haziran öncesi dönemi için mevsimlik çalışan ve son 3 aydır işsiz olan kişiler için işverenlere teşvik sağlanmıyordu. Yapılan değişiklik sonrası son 3 aydır işsiz olan ve mevsimlik çalışan kişiler için de teşvikten yararlanmak mümkün olacaktır.

Yılmaz Kesikbaş
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı/Eğitmen

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder